สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
59 หมู่ 11 ต. บึงทองหลาง
อ. ลำลูกกา
จ. ประทุมธานี
12150
โทร 0-2791-7524-25
www.bora.dopa.go.th (New SRV. K9 Site)